top of page

Privacy Policy

Uw persoonsgegevens worden door Maverick VOF, Dominique Gelis, Nielstraat 71A, 3840 Kerniel, btwvof verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop/dienst en voor direct marketing  (om u nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen.

Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op dominique.gelis@telenet.be.

Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). 

Algemene voorwaarden

Deze website is eigendom van Maverick VOF voor Dominique Gelis 

BE0762.867.287

Contactgegevens :

Nielstraat 71A, 3840 Kerniel

Tel: 0476 43 52 05

Mail: dominique.gelis@telenet.be

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan dg of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Dominique Gelis levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Dominique Gelis de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
Dominique Gelis kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u Dominique Gelis contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Dominique Gelis geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
Dominique Gelis kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
Dominique Gelis verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site.

Privacybeleid

Dominique Gelis hecht belang aan uw privacy.

Dominique Gelis respecteert de geldende wetgeving met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.
Dominique Gelis verwerkt persoonsgegevens, aangezien u gebruikt maakt van de diensten of omdat u die gegevens zelf aan Dominique Gelis hebt doorgegeven.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: voornaam, naam,  adres, e-mailadres, telefoonnummer en BTW-nummer.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor volgende doeleinden: verzenden van nieuwsbrieven, opmaken van facturen en bevestiging van inschrijving.
Dominique Gelis bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. 

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Dominique Gelis gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan u zich steeds richten tot Dominique Gelis.

Uw persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden.

Cookiebeleid

Dominique Gelis  kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Inschrijvingsvoorwaarden 

 

Deze Inschrijvingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen, workshops en evenementen. Door u in te schrijven geeft u aan met de Inschrijvingsvoorwaarden akkoord te gaan.   

Inschrijving cursus/workshop

Inschrijven verloopt enkel via mail of het shop-gedeelte van de website. De bevestiging van uw inschrijving gebeurd per mail en dient als inschrijvingsbewijs.

Voor sommige workshops kan ingeschreven worden voor een wachtlijst. Deze wachtlijst wordt aangeschreven bij annulaties van andere deelnemers. Er wordt hierbij geen rekening gehouden met volgordes op de wachtlijst.

De mensen op de wachtlijst zullen in de mate van het mogelijke ook gecontacteerd worden bij een herhaling van de cursus, maar krijgen geen voorrang.

Betaling 

De deelnemer dient het gehele bedrag ofwel online te voldoen, ofwel via overschrijving op rekeningnummer BE27 7340 4954 4373 tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen met Dominique Gelis.

Indien het bedrag niet betaald is binnen de 3 werkdagen, kan Dominique Gelis de inschrijving annuleren.  

Fakturen 

Indien u betaalt via overschrijving,  kan u een faktuur aanvragen. Vermeld bij aanvraag duidelijk uw naam, adres en BTW nummer. Het faktuur wordt u bezorgd bij aanvang van de cursus.

Annulatievoorwaarden 

 

Annulering workshop door deelnemer (ongeacht de reden)

Annulaties worden nog enkel terugbetaald in de vorm van een tegoedbon. Tegoedbons zijn 2 jaar geldig en kunnen niet verlengd worden.

Bij annulatie door de deelnemer tot 4 weken op voorhand,  wordt een administratiekost van 35 euro afgehouden en het saldo gegeven als tegoed voor een volgende aankoop.

Bij latere annulatie en tot 1 week op voorhand, wordt 50% teruggegeven als tegoedbon.

Bij nog latere annulatie, dus minder dan een week op voorhand kan geen cursusgeld meer terugbetaald worden onder welke vorm dan ook.

Het is wel altijd toegelaten om een vervanger te sturen bij verhindering. Gelieve dan de cursusgelden onderling te regelen en ons zo snel mogelijk het e-mail adres en telefoonnummer van de vervanger te bezorgen. Een vervanger kan NIET gestuurd worden als de cursus al begonnen is.

Annulering/verplaatsing van een cursus/workshop door Studio Keramiek 

De cursussen/workshops vinden alleen plaats mits er minimaal 6 deelnemers zijn. Bij onvoldoende inschrijvingen kan de cursus/workshop geannuleerd worden. Mocht een cursus/workshop niet plaatsvinden of worden uitgesteld dan ontvang je daarvan uiterlijk 7 dagen voor aanvang bericht en wordt het cursusgeld integraal terugbetaald.

Dominique Gelis kan, tot uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de cursus/workshop, de datum van een cursus/workshop wijzigen. De deelnemers worden hiervan op de hoogte gesteld via email en hebben de mogelijkheid de cursus/workshop kosteloos te verplaatsen of te annuleren. 

Bij ziekte of verhindering van een docent kan Dominique Gelis een andere docent aanstellen of de aangeboden cursus/workshop annuleren. Bij annulering wordt, in overleg, de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd. Bij annulatie wordt het eventueel betaalde inschrijvingsgeld terugbetaald.

In geen geval kan een vergoeding gevraagd worden voor aangegane kosten, zoals treintickets of hotelkosten.

Klachten 

 

Heb je een klacht over een cursus of workshop? Neem dan contact op met Dominique Gelis en we zullen ons best doen om u daarbij van dienst te zijn en het probleem op te lossen. Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer niet van de betalingsverplichting.   

Aansprakelijkheid 

Tijdens een cursus/workshop wordt soms gewerkt met materialen die kunnen afgeven op kleding of spullen. Dominique Gelis is niet verantwoordelijk voor bevuilde of beschadigde eigendommen en zal eventuele schade niet vergoeden. Denk er dus zelf aan om oude kleding of een schort aan te trekken. Opnames van een cursus/workshop en cursusteksten zijn enkel voor eigen gebruik. Al het cursus/workshopmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden.

Beeldmateriaal

 

Foto’s mogen genomen worden en gedeeld worden op sociale media mits vermelding van Dominique Gelis.

Het maken van beeldopnames van een (gedeelte van) cursus/workshop is toegestaan, maar dient enkel voor eigen gebruik. Opnames van een cursus/workshop mogen niet gebruikt worden op social media, tenzij met schriftelijke toestemming van Dominique Gelis. 

Tenzij uitdrukkelijk door de deelnemer aangegeven, behoudt Dominique Gelis het recht alle beeldmateriaal voor PR doeleinden te gebruiken. 

Overig 

Dominique Gelis behoudt zich altijd het recht om de cursussen en workshops inhoudelijk te veranderen en/of prijzen aan te passen.

Als een deelnemer hinder veroorzaakt voor of tijdens een cursus/workshop heeft Dominique Gelis het recht om deze persoon te weigeren of te verwijderen uit de cursus/workshop, en te weigeren voor volgende cursussen en/of workshops. De deelnemer krijgt hierbij het betaalde inschrijvingsgeld niet terug.

 

 

Webshop 

 

Het artikel

Duidelijk wordt aangegeven dat het product dat klant wenst aan te kopen met de hand gemaakt is en duidelijk kan verschillen met de foto. 

Het is mogelijk dat er onderling kleine verschillen merkbaar zijn qua kleur of afmetingen. Dit is eigen aan handwerk.

Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Dominique Gelis niet. Dominique Gelis is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Dominique Gelis is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.


Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met Dominique Gelis.


Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Dominique Gelis. Dominique Gelis kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Naast het gebruik van de webshop bestaat ook de mogelijkheid om een bestelling te plaatsen door contact op te nemen met Dominique Gelis. In dit geval zal steeds een offerte worden opgesteld met duidelijke vermelding van de te leveren goederen, de hoeveelheid, kleur en leveringsmethode. Door het goedkeuren van de offerte gaat de klant akkoord met deze algemene voorwaarden. 

Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Online aankopen

Klant doet zijn aankoop via onze website en komt dan terecht in ons winkelmandje waar hij de bestelling kan afronden met de betalingswijze.

Dominique Gelis is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

 

Levering en uitvoering van de overeenkomst

De verzendingskosten worden bepaald door BPOST naargelang het bestelde gewicht en grootte.

De Kunstobjecten en fragiele werken kunnen wel besteld of gereserveerd worden maar worden niet geleverd. Deze zijn enkel af te halen bij Dominique Gelis.

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België en Nederland. Andere landen kunnen geleverd worden na een mailtje en in samenspraak met klant.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Dominique Gelis.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de klant was geboden.

Herroepingsrecht

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Dominique Gelis via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

 

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Dominique Gelis heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Dominique Gelis, Nielstraat 71A, 3840 Kerniel, België

De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

 

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

 

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Dominique Gelis zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

 

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

 

Als de Klant heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de Klant een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat hij ons ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.

 

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Dominique Gelis alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Dominique Gelis op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Dominique Gelis wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen.

 

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Dominique Gelis geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

 

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

- dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst

- de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen (op bestelling, via het goedkeuren van een offerte), of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

 

Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.


Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.


Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Dominique Gelis en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Dominique Gelis.


Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Dominique Gelis zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 14 dagen na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

 

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.


Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

bottom of page